Holy Trinity Greek Orthodox Church

2940 CR-214, St. Augustine, FL 32084

 

Parish Clergy

Rev. John Hays, Interim Priest

Fr John &

Voice Mail: (904)829-0504
Email: Fr.John@icloud.com